Hack the Normal Hackathon’u Kişiler Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni 


 • Veri Sorumlusu 

Arçelik Anonim Şirketi  (“Arçelik”) ve Atölye Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“ATÖLYE”), Hack the Normal Hackathon’u (“Hackathon”) başvurucularının ve mentorlarının kişisel verileri bakımından  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında birlikte “veri sorumlusu” sıfatına sahiptirler.  
 • Hangi Kişisel Verilerinizi toplamaktayız?

Hack the Normal hackathonu başvuru formlarını doldurduğunuzda bazı kişisel bilgilerinizi (örn: isim, soyisim, e-posta adresi, yaş, hangi şehirde yaşadığınız, hangi alan(lar)da yetkin ve/veya uzman olduğunuz, vb.) bizimle paylaşmaktasınız. 


Bize iletmiş olduğunuz başvuru cevaplarında aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.


 • ırk, 
 • etnik köken, 
 • siyasi düşünce, 
 • felsefi inanç, 
 • din, mezhep veya diğer inançlar, 
 • kılık ve kıyafet, 
 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
 • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, 
 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler 
 • biyometrik ve genetik veriler

 • Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Arçelik ve ATÖLYE; 


-Hackathon program başvurularının değerlendirmek, 

-Mentor başvurularının değerlendirmek,

-Bu faaliyetlere ilişkin iletişimi sağlamak ve yürütmek,


amaçlarıyla tüm bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işleyebilecektir.


 • İşlenilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Hangi Amaçlarla Paylaşılabilir? 

Arçelik ve ATÖLYE yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumlarına ve hukuken yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.       ç.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?


Kişisel verileriniz Hack the Normal Hackathon’u programına başvurusu ve mentorluk başvurularının değerlendirilmesi amacıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilmektedir. 


 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanaklar Nelerdir?

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair hukuki dayanaklar şu şekildedir:

 • Arçelik ve ATÖLYE’nin sunduğu internet hizmeti olan, hackthenormal.com internet sitesi
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve KVVK’ya bağlı düzenlenen yönetmelikler 

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme ve Saklanma Süreleri Nedir?

 

Arçelik ve ATÖLYE, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


 •  Kişisel Veri Sahibi olarak sizin  6698 sayılı  Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili yazılı olarak başvurmanız halinde  başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir • ATÖLYE’ye ilişkin olarak başvurularınızı info@atolye.io adresine göndereceğiniz bir e-posta ile iletebilirsiniz.